خودتان را سرزنش نکنید، اگر ده روز زندگی را رها کرده اید و کارتان شده مرور کلیپهای دردناک سیل اخیر در کشور، اگر مقابل همسرتان همچنان از کوره در می روید، بدانید تمام دفاعهای احساسی از جمله شماتت، شرمساری یا خودخوری، مکانیسمهای اهریمن درون هستند. راه رهایی در مسیر دیگری است. در واقع، منطق ابزار اصلی شما برای مهار و تربیت منبع عظیم انرژی نهاد است.

در قدم اول، آرام بنشینید و به مشاهده تمایلاتی بپردازید که قصد دارند شما را با خود همراه کنند. قدرت نهاد را احساس کنید. قدرت برتر اهریمن درون ایجاد التهاب و مخدوش کردن تفکر خودآگاهانه است. بنابراین، حفظ آرامش و مراقبت از خودآگاهی تان مانند اولین سیل بند، گسترش انرژی مطالبه گر نفس را مهار می کند.

معنا واضح است؟ نهاد با تحریک و ایجاد تنش، خودآگاهی را مخدوش می کند. سپس نگاه شما به حجم مقاومت ناپذیر تمایل درونی می افتد و احساس می کنید قادر به بازداری خود نیستید. نه، من نمی توانم، نمی توانم به خودم نه بگویم، نمی توانم این کار را انجام ندهم! پس، در تمایلات نهاد غوطه می خورید و هنگامی که از آن باز می گردید، آن چنان خسته هستید که توان فکر کردن منطقی را ندارید. فردا با گشوده شدن چشمانتان، نهاد با انرژی مضاعف منتظر است تا تکرار را برایتان رقم زند.

راه رهایی از این چرخه، حفظ آرامش و مراقبت از خودآگاه است. آنگاه که سد آرامش را در برابر سیل تمایلات اهریمن درون زدید، پرچم عقل در حریم وجودتان برافراشته می شود و می توانید انرژی درون را صرف اهداف معقول خود کنید.

در همه این مسیر، خدا حمایتگر شماست. کافی است بدانید او اینجاست و از خیر شما پشتیبانی می کند. آنگاه به کمکتان می آید تا میوه موفقیت را از درخت زمان بچینید.