wonderful-tiger-face-wallpaperدر این صفحه خواب هایی به صورت تمرین مطرح شده و کارآموز باید تفسیر خود را درباره آنها بنویسد. کسب مهارت در تفسیر فقط  از طریق تمرین و تکرار میسر می شود.