jimmychooaimeepatentleatherpumpsredمیترا:

خواب دیدم کفشهای سفید و براق و پاشنه بلندی  پوشیده بودم که لنگه چپش لکه و کثیف شده بود. آن را پاک کردم و یک جفت کفش دیگر که براق و پاشنه بلند اما قرمز بود پوشیدم. چند شب بعدش هم خواب دیدم یک جفت کفش قرمز به پا دارم.

تفسیر:

نسبت به حریم شخصی تان به نحو شدید و سختگیرانه ای حساس هستید و اجازه نمی دهید کسی به آن ورود کند.

کفش امنیت پا را حفظ می کند و مانع از نفوذ هر جسمی می شود. بنابراین، نماد حریم ممنوعه ای است که ما با نام حریم شخصی در محیط های مختلف برای خود قائلیم. کثیف شدن به معنای مخدوش شدن است. چنانچه فردی به حریم شخصی شما نزدیک شود، باعث ناراحتی شدیدتان می شود. چرا این قدر باید خود را مجزی از غیر بدانید؟ کفش را تمیز کرده و کفش قرمزی می پوشید. رنگ قرمز وضعیتی هیجانی و در اینجا تهاجمی دارد. یعنی کم توجهی دیگران به مسائل شخصی شما، باعث می شود تا خطوط قرمز را پررنگ تر کرده و حالتی تهاجمی نشان دهید.

دوست خوبم، فاصله تان را با دیگران کم کنید. در یک زندگی طبیعی برای تعامل صحیح با دیگران لازم است کمی بردبار باشیم و با گذشت نسبت به رفتار دیگران عمل نماییم. هر چیزی حد نرمالش خوب است. حفظ حریم شخصی نیز در جامعه پر کش و قوس فعلی باید به اندازه و بجا باشد. حساسیت بیش از حد که نشان دهیم، منجر می شود تا دیگران را از خود رانده و ارتباطات اجتماعیمان مخدوش شود.