khab.1شیلا:

خواب دیدم داریم میریم عروسی. ۴ تا از دندونای پایینم لق شده بودن. اذیتم میکردن. با زبونم کندمشون. مامانم همش ناراحت بود که حالا تو عروسی اذیت میشی و غیره؛ ولی برای خودم مهم نبود. تصمیم گرفته بودم دندون بکارم در اولین فرصت؛ ولی وقتی برگشتم خونه دیدم ۴ تا دندون دارن از همون جای قبلی در میان. مامانمم خیلی خوشحال شد.

تفسیر:

شما قدرت تغییر، انطباق و احیاء وضعیت را دارید. به این  ترتیب، می‌‌شود گفت شکست برایتان معنا ندارد؛ زیرا از درون شکست فرصت‌های جدید را جستجو می‌کنید.

مدیر، شیرین را به دفترش فراخواند و به او گفت که دیگر امکان همکاری وجود ندارد. برخی غرض ورزی‌ها او را که یکی  ازکارشناسان خوب شرکت بود، هدف قرار داده و حال بی کار شده بود. شیرین این اتفاق را به فال نیک گرفت. رزومه پربارش را به شرکت‌های دیگر نشان  داد و در کمتر از دو هفته توانست پست مدیریت را در یکی از شرکت‌های نوپا و آینده دار به دست آورد.

دوست خوبم، چهار نمایانگر چهار ضلع مربع و عدد منطق است. عروسی نیز شرایط جدید و زندگی نو را نشان می‌دهد. هنگامی  که شما با زبان چهار دندان لق شده‌تان  را می‌کنید، در واقع بیانگر  اقدام  درست دربرابر  مشکل است؛ زیرا زبان ابزار تست کردن بوده و نشان می‌دهد وقتی تشخیص می‌دهید شرایط موجود دیگر صحیح نیست، بدون هیچ دلبستگی تصمیم درست را گرفته و با حذف قسمت‌های نادرست فضای جدیدی را پدید می‌آورید.

این که دندان‌های جدید درحال در آمدن هستند، نشان می‌دهد برخورد اصولی شما با شرایط می‌تواند باعث رفع طبیعی مشکلات شود. بنابراین، محکم و منطقی عمل کنید، دیگران به زودی درخواهند یافت که حق با شماست.