hair-salon-stkilda-hair-cut-services1مهناز:

در خواب دیدم به آرایشگاه رفته ام و موهایم را کوتاه کردم.

تفسیر:

وقتش رسیده به امورتان سامان بدهید و خود را برای ورود به شرایط جدید آماده کنید.

رضا مشغول مرتب کردن پرونده ها و تعیین تکلیف برای پروژه های مختف بود. او ترفیع گرفته بود و اوضاع دفتر را برای تحویل به جانشینش آماده می کرد.

دوست خوبم، هنگامی که مو را کوتاه می کنیم یعنی خودمان را مرتب و آماده انجام کاری می کنیم. بنابراین، شما نیز باید به نحو مناسبی برای روبرو شدن با شرایط جدید مهیا شوید. شاید قصد ورود به رقابتی شغلی یا هدف دیگری را داشته باشید. طبعا بدون تامین مقدمات نمی توان کار را صورت داد.

تعبیر نمادها (معنای دقیق):