برنامه ریزیبنفشه:

خوابی دیدم که خیلی بهش فکر میکنم. نوزادی را دیدم که در حال شیر خوردن از مادر است ولی فقط سر این نوزاد بیرون از شکم مادر قرار دارد. بعد کسی که فقط صداشو میشنوم بهم میگه داره شیر میخوره ولی هنوز به دنیا نیومده. ممنون میشم که تعبیر این خوابو بهم بگین.

تعبیر خواب :

بسترسازی و زمینه چینی جزء مهمی از فرآیند حرکت به سمت هدف اند. کودکی که هنوز دنیا نیامده از شیر مادر می خورد، اشاره به کاری دارد که زمینه چینی های مقدماتی آن بسیار حائز اهمیت است. فرض کنید بخواهید در رشته نقاشی ادامه تحصیل دهید. از آنجه که امتحان عملی در این رشته سرنوشت ساز است، شما باید از چند سال قبل تمرینات فشرده طراحی را آغاز کرده باشید تا بتوانید به هدفتان برسید.

تعبیر خواب نوزاد و تعبیر خواب شیر خوردن نوزاد

خواب نشان می دهد هدفی دارید که برای رسیدن به آن، از امروز باید مقدمات لازم را فراهم کرده و گام به گام پیش بروید تا آن هدف دست یافتنی شود.