دوستنمامریم:

خواب دیدم برای فرار از دست یک گرگ خاکستری داخل کمد رفتم؛ ولی درش محکم نبود. بعد از یک دیوار سیمانی به کمک زواید میخ مانند بالا رفتم، ولی یک نفر پایین دیوار گفت که فایده نداره و میخها به اندازه کافی قوی نیستند و من هم به اندازه کافی سریع بالا نمیروم و اینطوری نمی توانم از دست گرگ اگر بیاید آنجا فرار کنم.

وقتی میخها را امتحان کردم همشون خم شدن و من سر خوردم پایین دیوار. همون موقع گرگ را دیدم که یکی از پاهاش شبیه سم اسب بود و یک آدم ناشناس از توی پوستش در آمد.

تفسیر:

مراقب باشید فریب دوستی ظاهری افراد را نخورید- کسانی که ظاهری مهربان و همراه دارند و در باطن قصد صدمه زدن به شما را دارند. از این دست آدم ها کم نیستند، حسادت، رقابت و بسیاری غریزه های دیگر باعث می شود از در دوستی وارد شده و در هر بزنگاهی انرژی منفی شان را به سمتمان گسیل کنند.
در رویا، صدایی که از شما را از حرکت باز می دارد، در حقیقت نه به قصد هوشیار کردن که در صدد است تا با تعلل فرصت رهایی را از دست دهید. پای گرگ شبیه اسب است و هنگامی که به شما نزدیک می شود در سیمای یک انسان در می آید. می دانید چرا؟ چون خود را به عنوان دوست نشان دهد. پای شبیه اسب و کالبد انسانی هر دو وجهی دوست و همجنس را نشان می دهند. اسب همراه و انسان همجنس است؛ اما ماهیت وی همان گرگ و دشمنی بدسگال است
پس، هوشیار باشید، میخ های ادراکتان را استوار در دیوار حفاظت از خود و منافعتان فرو کنید و اجازه ندهید افراد با کلاهبرداری و شیادی شما را فریب داده و به تنگنا اندازند.