سرور:

خواب دیدم یک گرگ خاکستری وارد جایی شد که من آنجا بودم و میدانستم خونه خودمون است. یه نفر که نمیشناسم آن گرگ را بیرون کرد ولی من متوجه شدم آن گرگ پشت سرم ایستاده و مرا گاز میگرفت؛ اما درد چندانی نداشتم و خیلی ناراحت نشدم.

تفسیر:

گرفتار رنج و عذابی هستید که برای رهایی از آن هیچ کاری نمی کنید. دوست خوبم، این خواب به شما راه رهایی از رنج را نشان می دهد.

گرگ نماد خشونت و هراس افکنی است. در محیط زندگی شما، چیزهایی وجود دارند که باعث ناراحتی و دلهره شما می شوند. شما به حضور دردآورشان خو گرفته اید و اجازه داده اید تا باشند و بیازارندتان؛ اما آیا حق ندارید امنیت و آرامش داشته باشید؟

آن فرد ناشناس راه رهایی از این رنج کهنه را نشان می دهد: گرگ را از حریمتان برانید. در برابر افرادی که به ستوه تان می آورند بایستید و اجازه ندهید، سهم شما از خوشبختی را نابود کنند. گرگی که پشت سر شما ایستاده و گازتان می گیرد، نماد عوامل رنج آور  و استرس زایی است که شما به آن ها بی اعتنایی می کنید؛ چرا؟!