فرعیمحمد:

در جای نامعلومی در شب کت و شلوار مرتبی به تن داشتم. کمی آنطرف تر همسرم و چند تن از دختران محارمم برای استفاده از دستشویی در صف منتظر بودند که من از آنها به سمت گروهی دیگرجدا شدم. در خیالم تصور کردم اگر در بین راه زنانی را ملاقات کنم خوب است چرا که لباسهایم مرتب است.

کمی از جمعیت جدا شدم. تاریکی و سکوت بیشتر شد. چند گرگ را دیدم به سمتم می آیند. کم کم فریاد زدم اما کسی صدایم را نشنید. هنوز دلم نمی آمد کتم را درآورم و به سمت گرگها تکان دهم مبادا پاره اش کنند. انگار ظاهری زیبا مهمتر از جانم بود. به سمت درختی رفتم تا از آن بالا روم … سعی کردم ، نتوانستم.. از پشت سر گرگ قهوه ای که جثه ای کوچکتر از بقیه گرگها داشت به سمتم حمله کرد. تا به پایم رسید از خواب پریدم.

تعبیر خواب :

در زندگی شما امور فرعی و ظاهری اهمیتی بیش از حد لازم یافته اند. در چنین شرایطی وقت، انرژی و قدرت تصمیم گیری شما وقف امور حاشیه ای شده و اهدافتان به خطر می افتند. برای مثال، نقدینگی ابرازی در دست کارخانه دار است تا اهداف تولیدی و فروش را محقق سازد؛ حال اگر وی بخواهد در فکر افزایش نقدینگی به هر قیمتی باشد، طبیعی است که کارخانه او در مسیر ورشکستگی قرار می گیرد.

دوست خوبم، خانم ها در صف دستشویی ایستاده اند. رفع حاجت نیازی طبیعی و آنقدر مهم است که انسان تمام افاده ها و منیت ها را به هنگام نیاز به آن رها کرده و حتی برای آن التماس می کند. شما نیز در تاریکی با فریاد زدن به گونه ای در حال التماس کردن هستید.

دلبستگی به اشیاء، به ماشین، خانه و حتی پرستیژتان را کنار بگذارید. هنگامی که اهداف بزرگ زندگی در معرض خطر قرار گرفته اند، از هر آنچه دارید برای حفظشان استفاده کنید. تعبیر خواب گرگ ترس آفرینی است و تعبیر خواب درخت استواری. به نظر شما راه صحیح کدام است: در موقعیت استرس زا باقی ماندن و تلاش برای حفظ آرامش یا این که خود را از موقعیت استرس زا خلاصی بخشیم؟ راه اول همان چیزی است که در رویا دیده اید. گرگ ها هستند و شما می خواهید در برابرشان از درخت بالا بروید یعنی با استوار در برابر استرس خود را حفظ کنید. این راه باعث رهایی شما نخواهد شد. راه منطقی رفع ریشه ای مشکل است.

مردی که همسرش را دارد از دست می دهد، برای حفظ کانون خانواده گاه لازم است غرور خود را زیر پا بگذارد؛ کارخانه داری که تولیدش به مخاطره افتاده باید خانه و ماشین قشنگش را بفروشد و… شما اگر می خواهید از بحران خلاصی یابید، فرع را جای اصل ننشانید. اشتباهی این چنین می تواند باعث شود کوچکترین و حقیرترین گرگ نیز جایگاه شما را به چالش بکشد.