پونه:

خوابی هسست که همیشه میبینم در صورتی که اصلا به این موضوع فکر نمی کنم و بعد یه مدت فراموش می کنم اما مجددا با دیدن خواب یادم میاد و ناراحت میشم. مجرد هستم. در فامیل پسری هست که بشدت ازش بدم میاد و خانواده خوبی هم ندارند اما متاسفانه همیشه خواب میبینم من با این پسر ازدواج کردم وهمه افراد خانواده ام ناراحتند و گریه میکنند اما من خوشحالم از اینکه این کارو کردم و میگم این پسر توبه کرده و من میخوام بهش فرصت بدم. نمیدونم چه تعبیری داره و هر دفعه تکرار میشه. خانواده پسر خوشحالند و شاد و من کاملا بی تفاوت چادری سفید بر سر کرده و گوشه ای نشسته ام.

تفسیر:

سوره / آیه۸۱: «فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله» بر جای نشسته گان از مخالفت با رسول شادمان اند. بی تفاوت نشستن شما و شادمانی تان از مشترکات خوابتان با آیه است. اما، آیه حکایتگر افرادی است که نسبت به منافع واقعی شان احساس مسئولیت نمی کنند. آنان اهل کهالت و سست گیری هستند.

در خواب شما، یک سو خانواده ماتم زده تان و سوی دیگر خانواده شادمان مرد قرار دارند، خانواده نماد داشته ها و فرصت هایی است که نیازمند حفاظت و پشتیبانی اند و ازدواج تعهد و مسئولیت پذیری را نشان می دهد. همین دو نماد را که مقایسه کنیم، حرف برای گفتن دارند. خانواده شما چیزهای ارزشمند و خانواده آن مرد چیزهای کم بها را نشان می دهند. در واقع، این تعهد (بخوانید ازدواج) است که چیزهای ارزشمند یا کم بها را پدید می آورد. یعنی شما با یک ازدواج خوب (عمل متعهدانه) می توانید ارزشهای واقعی زندگی را حفظ و تعالی دهید.

اما، شما در خواب رفتاری سهل گیرانه دارید که مغایر تعهد عمیق است. چادر سفید نماد حجابی از خوشبینی است که گرد خود کشیده و نسبت به واقعیت وجودی خانواده مرد توجهی نشان نمی دهید. در حقیقت، شما سنسورهایتان را خاموش کرده اید و با همین سهل  گیری دم از توبه کردن مرد می زنید. توبه نماد وقوف به خطا و اجتناب از تکرار آن است. متاسفانه خواب نشان می دهد شما تهدیدات را به درستی نمی بینید یا با بی اعتنایی از کنار آن ها می گذرید. دوست خوبم، چشمانتان را بازکنید و عمیق به تهدیدات و فرصت های زندگیتان توجه نمایید. بی توجهی به سادگی می تواند فرصت ها را تباه و تهدیدات را ویرانگر سازد.