هوشیار-زنپریا:

من خواب دیدم در سرم گلی قرمز روییده. البته خیلی قشنگ بود؛ ولی من از دیدن این صحنه خیلی وحشت کردم. بعد گل رو آرام آرام از سرم در آوردم که ریشه اش بزرگ بود و سبز رنگ. بعد که گل رو درآوردم خیالم راحت شد. وقتی توی لیوان گذاشتمش، باز شد. خیلی قشنگ بود؛ ولی من تو خواب خیلی ترسیدم.

لطفا کمک کنید این خواب من چه معنی میده ممنون.

تفسیر:

نظمی که در امور دارید را حفظ کنید. از طریق دقت در کارهایتان و نشاندن هر چیز در جای خود، شایستگی هایتان به منصه ظهور می رسد.

گل زیباست، اما زیبای آن شما را مفتون نمی کند تا بگذارید همانجا بماند. طبعا جای گل نه در سر شما که داخل لیوان است. این به آن معناست که اگر مسائل را به درستی رتق و فتق کنید و نظم در امور را جاری سازید، اضطراب هایتان فرو می نشیند و روی خوش زندگی با لبخندی گشاده خود را نمایان می سازد.

در واقع، ریشه های سبزرنگ گل ظرفیت بالای رشد را نشان می دهند. اگر دل به زیبایی آن می سپردید و اجازه می داید تا همانجا بماند، از بینشتان تغذیه کرده و موجبات تشویش باطن و تخدیر ذهنتان را فراهم می ساخت. هر چیز به جای خویش نیکوست. در زندگی شما تعادل برقرار است و  حفظ همین تعادل است که زندگی تان را آکنده از کامروایی خواهد ساخت. برای مثال، ممکن است همکاری داشته باشید که بسیار آراسته و دلنشین باشد و بخواهد از شما خواستگاری کند؛ اما عمیق که بیاندیشید، تفاوت بینش شما آنچنان زیاد است که جایگاه او را نه در قالب یک همسر که در سطح همان همکار صحیح و سلامت می یابید.