حل-مسئلهسونی:

من دختری هست مجرد،چند وقتی است که خواب کفش می بینم که هر کدام مربوط به کفش می باشد

۱- کفش هایم را گم کرده ام

۲-میخواهم کفش بخرم اماموفق نمی شوم

۳-کفش هایم را دزدیده اند

۳کفش ام را جابه جا پوشیده اند

تعبیر این خواب ها چیست؟

تفسیر:

دوست خوبم، برابر مشکلاتی که در زندگی پیش می آید، آرامش خود را حفظ کرده و درک کنید که به آنها به عنوان یک مسئله نگاه کنید. بعد بدرستی بررسی شان کرده و راه حلشان را بیابید.

اما، خوابهای مکرر شما بازگوی رویه نامشخص شما در برابر مسائلتان است و به همین دلیل نیز طبیعی است که گرفتار استرس شوید. آدمی که راه زندگی کردن و حل مسائل را نداند، همواره آشفته است. در خواب وقتی می بینید کفش را گم کرده یا آن را جابجا پوشیده اید، در واقع، می گوید قادر نیستید ورود مناسبی به مسائل زندگی داشته باشید و نتیجه نیز مشخص است: ناکامی!

لذا، همان طور که خدمتتان گفتم، در چنین وضعیتی راهکار صحیح اول حفظ آرامش و بعد گزینش نگاه تحلیلی و دقیق به مسئله است. مشکلات زندگی شما که از کره ماه نازل نشده اند، آنها مشکلاتی انسانی و این جهانی بوده و طبعا راه حل های این جهانی نیز دارند. پس هوشیارانه راه حلشان را بیابید و به آرامش برسید.