ظاهر-فریبنغمه:

در خواب خودم  را همراه خواهر زاده ام که دختر است جلوی ورودی حرم امام رضا دیدم. ورودی شبیه واقعیت نبود. جلوی در چند سرباز بود که گفتن زمان زیارت تموم شده . من گریه کردم که دلشان به حالم سوخت و اجازه دادن بروم داخل. در را باز کردن و وارد حیاط شدم که از دور ضریح سبز را دیدم. در حیاط کسی نبود فقط مردی در حال زیارت بود. داشتم به سمت ضربح می رفتم که از خواب بیدار شدم. لطفا تعبیرش را بگویید. با تشکر.

تعبیر خواب :

امام رضا آن گنبد سبز رنگ نیست، معنایی در پشت آن گنبد است. راستی چرا سبز؟ از خودتان پرسیدید؟ سبز زندگی است، سبز فرصت است. و امام رضا کسی بود که به تمام فریبندگی دنیا نه گفت.

دوست خوبم، گاه رویاهایی است که آدمی را بدگونه فریب می دهد. می بینی چقدر خودت را زجر داده ای و به محنت انداخته ای تا به آن برسی و وقتی رسیدی تازه درک می کنی که این که چیزی نیست. پس باز قله دیگری را در ذهنت خلق می کنی و به سودای آن عمر lمی گذارنی.

پس، قبل از آن که در سودای چیزی خودت را و دیگران را گرفتار رنج کنی، ببین آیا وارستگی امام را می بینی یا درخشش گنبدی دلفریب را؟!

بگذارید مثالی بزنم. فردی که نداشتن خانه یا یک شریک زندگی را بهانه کرده و فرصت های سلامت زیستن و دیگران را از وجود خود برخوردار کردن را تباه می کند، مصادقی بارز از این رویاست. تعلق در چیزی ببندید که ارزش تعلق را داشته باشد.

سرباز کسی است که از فرامین پیروی می کند و تعبیر خواب سرباز پایبندی به ضوابط است. تعبیر خواب گریه نیز نقصان و احساس ناتوانی در برابر وضعیت است. وقت تمام شده نماد اهمیت موقع شناسی است. صحنه اول رویا نشان می دهد شما به خاطر تالمات احساسی تان به شرایط و قواعده توجه نکرده و خواسته خود را پیش می برید. آیا این طور نیست؟ در برابر خواسته ای احساس ضعف کردن و بی توجه به زمان و مکان آن را مطالبه کردن، به دور از پرهیزگاری است.

اما، صحنه دوم حامل پیامی بزرگ است. امام رضای واقعی کدام یک است: آن گنبد معظم سبزر رنگ یا آن مرد ایستاده در صحن حیاط؟ چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. شما مجذوب عظمت گنبد سبز شده آید و به سمت آن می روید، در حالی که امام رضا نماد رهایی از دلبستگی ها و جذب هاست. خواسته های نفس می توانند لباسی  از معنویت به تن کنند و فریبکارانه آدم را متقاعد کنند که تو حق داری برای خواسته ات مجنون باشی و از تمام باید و نبایدهای منطق عبور کنی. مثال بسیار بارز برای این نوع رفتار را در عشق های نسل جدید می توان یافت: به خاطر عشقی که احساس می کنند به تمام ضوابط پشت پا می زنند. طغیان احساساتتان را مهار کنید و به مسائل با دیدی منطقی و حقمدار بنگرید.