آیا احساس ناامنی می کنید؟ بر مبنای پژوهشی که تازگی انجام گرفته، پس انداز کردن می تواند تاثیر خارق العاده ای بر احساستان بگذارد.

انجمن روانشناسی آمریکا دوشنبه گذشته با انتشار نتیجه تحقیقات خود در مجله Personality and social Psychology اعلام کرد، افرادی که پنداره عدم امنیت (تصورات مختل کننده تفکر مثبت) دارند، تمایل بیشتری به پس انداز کردن نشان می دهند.

یائیل استین هارت، مدیر تیم تحقیق، اظهار می کند: اشخاصی که در رابطه با زندگی و جهان بیرون احساس نگرانی دارند، از پس انداز کردن به عنوان  ابزاری برای تامین امنیت خود در برابر حواث محتمل آینده محافظت می کنند.

در مجموعه آزمایشات انجام گرفته روی ۲۴۱۰ شهروند آمریکایی و اسرائیل و همین طور بنا به نتیجه ارزیابی ۱۲۰۰ نفر گروه نمونه در هلند، پژوهشگران به بررسی رابطه بین خودپنداره عدم امنیت و تمایل به پس انداز کردن پرداختند.

در یک آزمایش، شرکت کننده مشغول بازی  سودوکو شدند و پژوهشگران به صورت تصادفی نتیجه عملکرد آنها نسبت به بقیه را عالی، متوسط یا در سطح پایین اعلام کردند. سپس، از آنها پرسیده شد، اگر ۱۲۵۰ دلار داشتند، چقدر از آن را پس انداز می کردند. افرادی که فکر می کردند عملکرد بدی در سودوکو داشته اند، تمایل به پس انداز بیشتر را نشان دادند.

در آزمایش دیگر، شرکت کنندگان تعداد دوستان و میزان صمیمیت روابط دوستی خود را اعلام کردند. بعد از آنها خواسته شد تصور کنند ۵۰۰ دلار دارند، چه میزان از آن را پس انداز می کنند؟  پژوهشگران دریافتند که افراد دارای روابط دوستانه گسترده تر و عمیق تر، تمایل کمتری به پس انداز دارند.

استین هارت می گوید: شاید دوستان جای پول را به عنوان منبع روانشناختی و مراقبت از افراد در برابر نگرانی نسبت به آینده می گیرند.

خواه گرفتار نگرانی درباره آینده باشید یا خیر، پس انداز برای روز مبادا، باعث ایجاد رضایت خاطر روانی در شما می شود. پژوهشگران توصیه می کنند، داشتن میزان کافی پس انداز که با آن بتوان هزینه های شش ماه و اتفاقات غیرمترقبه را پوشش داد، تاثیر شگرفی بر سلامت روحی ما دارد.

ترجمه: سایت پندار نو
Source: CNBC