دسته: استخاره روز

سوره اعراف / اصل زندگی

و موسى از میان قوم خود هفتاد مرد براى میعاد ما » : برگزید، و چون زلزله، آنان را فرو گرفت، گفت پروردگارا، اگر مى خواستى، آنان را و مرا پیش از این هلاک مى ساختى. آیا ما را به [سزاى ] آنچه کم خردان ما کرده اند هلاک مى کنى؟ این جز...

ادامه مطلب
بارگذاری