تعبیر خواب :  تعبیر خواب یکی از علوم مربوط به حل مسئله است. به بیان ساده، خوابها حاوی راه حل مسائلی هستند که انسان با آنها روبروست. برای مثال، دو هم سلولی یوسف درگیر این مسئله بودند که سرانجامشان چه خواهد شد و تعبیر خوابهایشان اعدام یکی و رهایی دیگری بود. همچنین خدیو مصر درگیر مسئله مملکت داری است و دیدن هفت خوشه سبز و بعد هفت خوشه خشک به او نشان داد که با خشکسالی بزرگی روبروست. دیدن هفت گاو لاغر که هفت گاو فربه را می خوردند نیز راه حل مسئله را برایش افشا کرد که باید ثمره هفت سال بارانی را خرج سال های خشک کند.
خواب ها به ما می گویند در کجای کارمان اشتباه می کنیم؛ مثلا با تند مزاجیمان باعث حواس پرتی و اشتباه کارکنانمان می شویم. همچنین می گویند چگونه می توانیم تغییر سازنده را در زندگی مان ایجاد کنیم. در برابر اشتباهات دیگران از جمله همسرمان چه رفتاری داشته باشیم و راه حل مشکلات کاریمان چیست؟
در حقیقت، اصول زیر در تعبیر خواب صادق است:
الف- خواب قطعا درباره مسئله ای است که فرد با آن روبروست.
ب- تعبیر خواب علم حل مسئله است.
ج- در گام اول، تعبیر خواب مسئله بد تعریف (مبهم) را تبدیل به مسئله ای خوب تعریف می کند. یعنی با ارائه اطلاعات ارزشمند باعث می شود فرد درک شفافی از مسئله خود یافته و در نتیجه توانایی حل آن را به دست آورد.
د- در گام دوم، خواب راه حل مسئله را نیز به دست می دهد. مثلا، در حالی که ابتدا فرد را آگاه می کند که ریشه مشکلاتش مربوط به نحوه تصمیم گیری خود اوست. در گام دوم، رهایی از افکار بد و خاتمه دادن به سیاه نمایی رفتار دیگران را راه خاتمه بخشی به استرس هایش معرفی می کند.