آنگاه که آدمیت قربانگاه عزت نفس می شود

مرد کمی در صندلی‌ جابجا شد و خطاب به پیرزن گفت: آیا انتظار داری دست محبت روی سر عقرب بکشی و در...

ادامه مطلب