کوتاه کردن مو

مهناز: در خواب دیدم به آرایشگاه رفته ام و موهایم را کوتاه کردم. تفسیر: وقتش رسیده به امورتان سامان...

ادامه مطلب