پسر خاله ام آرایش می کرد!

سارا: سلام من خواب دیدم پسرخالم یه سری لوازم آرایش داشت و خودشم مثل دخترا آرایش می کرد! این در...

ادامه مطلب