اگر پاهایم را قطع کنم خدا دوباره بهم پای جدید میده!

محبوبه: سلام من خواب دیدم پدرم کمی در راه رفتن مشکل داره برای همین گفت اگه پاهامو قطع کنم خدا...

ادامه مطلب