خواهرم گفت فرزند دیگری بیاور!

کامران: ساعت ۶ صبح خواب دیدم که خواهرم به من می گفت ازدواج بکن و یک فرزند دیگر بیاور! (من متاهل...

ادامه مطلب