درختان ما را محاصره کرده اند

زهره: درختانی دور آپارتمانمان دارند در می آیند و سریع رشد می کنند. با برگهای سبز بزرگ همینطوری...

ادامه مطلب