چهره ها را آلوده نکنیم

امام خمینی در مقطعی به این جمع بندی رسید که آیت الله منتظری بهتر است جانشین ایشان نباشند. این...

ادامه مطلب