سوره مریم آیه ۷۹

نه چنین است. به زودى آنچه را مى گوید، مى نویسیم و عذاب را براى او خواهیم افزود. سوره مریم آیه ۷۹...

ادامه مطلب