سوره جاثیه آیه ۱۹

آنان هرگز در برابر خدا از تو حمایت نمى کنند [و به هیچ وجه به کار تو نمى آیند ] و ستمگران بعضى شان...

ادامه مطلب