خدایی که حکم به قتل اسماعیل می دهد را بشناسیم

یکی از داستان های بهت آور قرآن ماجرای فرمان گرفتن ابراهیم برای ذبح اسماعیل است. سوال این نیست که...

ادامه مطلب