در سالگرد شهادت ابر مرد توحید، آسمان جور دیگریست…

اگر امیر مومنان (ع) را بخواهیم بهتر درک کنیم، کافی است یکی از شب های مدینه را به خیال آوریم. آنگاه...

ادامه مطلب