سخت‌افزار تعیین کننده است

امکانات سخت‌افزاری پدیدآورنده فرهنگ نیستند، اما قادرند به رشد فرهنگ، افزایش عزت نفس شهروندان و...

ادامه مطلب