سوره نوح آیه ۷ / تابلوی تلاش کافیست

و من هر چه دعوتشان مى کنم تا سرانجام آنان را بیامرزى، انگشتانشان را در گوشهایشان مى گذارند، و خود...

ادامه مطلب