تعبیر خواب جاده و خروسی که گفت: یا حسین!

سوار تاکسی بودم تا به محل کارم بروم؛ ولی از جایی ماشین مسیرش را منحرف کرد و از مسیر با شیب بسیار...

ادامه مطلب