با لرزش گوشی، تاکسی تلفنی را احضار کنید

آیا به تاکسی تلفنی نیاز دارید؟ از این پس روش قدیمی و تلفن زدن به تاکسی های تلفنی منسوخ شده و لرزش...

ادامه مطلب