یک مربی بزرگ را چگونه کوچک کنیم؟

آیا می توان با استخاره به تفسیر واقعیات پرداخت؟ از روی نمونه ها می توان قضاوت کرد. نمونه زیر را با...

ادامه مطلب