سوره نساء آیه ۲۳

[نکاح اینان ] بر شما حرام شده است: مادرانتان، و  دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه هایتان، و خاله هایتان، و دختران برادر، و دختران خواهر، و مادرهایتان که به شما شیر داده اند، و خواهران رضاعى شما، و مادران زنانتان، و دختران...

ادامه مطلب