برچسب: استاد

استاد با هفت سال سابقه آشپزی

متاسفانه افراد در خواب ها همواره به دنبال منافع مادی و نشانه هایی جهت دست یافتن به همسر، ثروت و قدرت هستند. در حالی  که خوابها به ابعاد شخصیت انسانی فرد بیشترین توجه را دارند. سمن: چادر سفید رنگی سرم بود. برای استادم غذا بردم...

ادامه مطلب
بارگذاری