فهم قرآنی

در خبرها آمده بود استاندارد کرمانشاه برای تامین رفاه طبقه سرمایه‌دار مرکز استان پیشنهاد تاسیس شهرکی با آخرین امکانات برای اسکان خانواده‌های آن‌ها را داده است. این ایده زاییده باور به اصول نظام سرمایه داری و جوامع کاپیتالیستی است...

ادامه مطلب