سوره غافر آیه ۵

پیش از اینان قوم نوح، و بعد از آنان دسته هاى مخالف [دیگر] به تکذیب پرداختند، و هر امتى آهنگ...

ادامه مطلب