جن پسرم را آزار می داد!

ناهید: خواب دیدم یه مرد جن توی خونه ما هست که پسرم رو اذیت می کرد من با ناراحتی ازش خواستم با پسرم...

ادامه مطلب