آدم ها با چه نوع اعتماد به نفسی همسرانشان را تحقیر می کنند؟

آدم هایی هستند که دردهایشان را به عقده هایی کوچک، اما مرگبار تبدیل می کنند. آن ها آسیب می زنند و...

ادامه مطلب