سوره فجر آیات ۲۱ و ۲۳

نه چنان است. آنگاه که زمین سخت در هم کوبیده شود / و پروردگارت با فرشتگان صف در صف آیند. سوره فجر...

ادامه مطلب