با گریه می‌‌گفتم بچه‌ام را شش ماه است از من گرفته‌اند

ستاره: هفت ماه است از همسرم جدا زندگی می‌کنم. خواب دیدم فرزندی دارم و خانواده شوهرم شش ماه...

ادامه مطلب