سوره حجر آیه ۹۷ و ۹۸

و قطعا می دانیم که سینه تو از آنچه می گویند تنگ می شود/ پس با ستایش پروردگارت تسبیح گوی و از سجده...

ادامه مطلب