نام عظیم « الله » را بر زبان آوردم

محبوبه: همسرم ناوی خریده و درست مثل یک ماشین اورده بود در خونمون و ظاهرا قرار بود جای بریم ,و من...

ادامه مطلب