تکویر آیه ۱۴

هر کس بداند چه آماده ساخته است. (سوره تکویر، آیه ۱۴) زمانی که سد ترک بردارد، نتیجه سیلی است که به...

ادامه مطلب