سوره النبا آیه ۲۳ و ۲۴

نچشند در آن خنکى و نه نوشابه اى / مگر آب جوشان و چرکی سوره النبا آیه ۲۳ و ۲۴ گاه مشکلات مربوط به...

ادامه مطلب