استراتژی های اسلامی دموکراسی- محور هستند

دموکراسی- محوری اندیشه سیاسی اسلام به معنای نفی توسل به زور جهت ارشاد ملتهاست. دموکراسی- محوری...

ادامه مطلب