موشی که نمی خواست فرار کند

داستان بسیار کوتاهی است: قهرمان قصه ما از موش بودن خسته شده بود و دیگر نمی خواست با دیدن هر تهدیدی...

ادامه مطلب