آیا برای کنکور رشته پزشکی آماده شوم؟

سیما: یکسالی میشه که درسمُ تمام کردم، اول دوست داشتم برم توی رشته ای که خوندم ولی کم کم ازش زده...

ادامه مطلب