بهزیستی به جای تصویب شهریه مهدکودک ها، به فکر نظارت باشد

این که مربی مهدکودک به خود اجازه می‌دهد با غیرانسانی‌ترین روش ممکن به کودک غذا بدهد و بعد هم او را...

ادامه مطلب