مارها را در خاک انداز جمع می کردم

باران: خواهرم خواب دیده دو مار در خانه مان هستند و می خواهند به او حمله کنند که پدرم آنها را می...

ادامه مطلب