فردا را ما می‌سازیم، نه فال ما

در حرف‌های عامیانه به موضوعاتی برخورد می‌کنیم که از لحاظ علمی به اثبات نرسیده، با این حال ذهن...

ادامه مطلب